POSTUPANJE AGENCIJE ZA NADZOR OSIGURANJA PO PRIGOVORIMA OSIGURANIKA I TREĆIH OŠTEĆENIH LICA

Agencija za nadzor osiguranja, kao regulatorni organ za tržište osiguranja u Crnoj Gori, shodno Zakonu o osiguranju ima i nadležnost da razmatra prigovore koje podnose osiguranici, korisnici osiguranja i treća oštećena lica.

Prigovor se može podnijeti na rad: društava za osiguranje, društava za posredovanje, društava za zastupanje u osiguranju i drugih subjekata nadzora kojima je Agencija izdala dozvolu za rad (subjekti nadzora).

Agencija za nadzor osiguranja dostavljene prigovore razmatra po proceduri utvrđenoj Pravilnikom o postupku odlučivanja po prigovorima osiguranika i trećih oštećenih lica („Sl. list CG“ br. 066/20 od 06.07.2020, 046/21 od 04.05.2021).

Prigovor možete podnijeti lično - predajom na arhivi Agencije, poštanskim putem ili elektronski (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.).

Prigovor se podnosi popunjavanjem propisanog obrasca, uz koji je potrebno priložiti i dokaznu dokumentaciju kojom raspolažete.

Agencija za nadzor osiguranja ne razmatra anonimne prigovore.

Ako u prigovoru ne ostavite tražene podatke ili potrebnu dokaznu dokumentaciju, Agencija za nadzor osiguranja će Vas kontaktirati sa zahtjevom da prigovor uredite.

 Agencija za nadzor osiguranja će prigovor uzeti u razmatranje ako ste:

 • kao lice koje ima pravo na naknadu štete, iskoristili sve pravne ljekove pred subjektom nadzora na čiji se rad prigovor odnosi (uključujući podnošenje prigovora Komisiji za žalbe/prigovore kod subjekta nadzora, kao drugostepenom organu);
 • se, po drugim pitanjima vezanim za ugovor o osiguranju, prije podnošenja prigovora obraćali subjektu nadzora i nijeste bili zadovoljni odgovorom, ili je Vaš zahtjev odbačen ili odbijen;
 • ako subjekt nadzora po Vašoj žalbi/prigovoru nije odlučio u propisanim rokovima (kad je primjenljivo).

Napominjemo da su sva društva za osiguranje u obavezi da oforme Komisiju za rješavanje prigovora, koja odlučuje po zahtjevu podnosilaca zahtjeva za naknadu štete/isplatu osigurane sume.

Ako je u vezi sa prigovorom pokrenut sudski postupak, ili bude zaključen sporazum o vansudskoj likvidaciji štete (vansudsko poravnanje), Agencija za nadzor osiguranja može dati samo generalni osvrt o toku postupka naknade štete.

 

 • Postupak po prigovorima - ovlašćenja Agencije Open or Close

  Agencija za nadzor osiguranja razmatra dostavljene prigovore sa aspekta poštovanja važeće zakonske i podzakonske regulative, uslova osiguranja i eventualno opštih akata (pravilnika) koji se primjenjuju kod subjekta nadzora na čiji rad se prigovor odnosi.

  Procedura razmatranja prigovora je sljedeća:

  1. Po prijemu prigovora, Agencija za nadzor osiguranja isti prosljeđuje subjektu nadzora na čiji rad se prigovor odnosi, da se u roku od 8 dana izjasni na navode iz prigovora i dostavi kompletnu dokumentaciju u vezi sa prigovorom;

  2. Nakon prijema izjašnjenja, Agencija za nadzor osiguranja razmatra kompletnu dokumentaciju, i može tražiti od Vas ili od subjekta nadzora dodatna izjašnjenja u cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti u vezi sa prigovorom;

  3. Ako cijeni da je to potrebno za uspješno rješavanje prigovora, Agencija za nadzor osiguranja može predložiti održavanje sastanka sa Vama i predstavnikom subjekta nadzora u cilju postizanja međusobnog dogovora;

  Ako u postupku između Vas i društva za osiguranje dođe do vještačenja, Agencija nije nadležna da cijeni valjanost nalaza i mišljenja vještaka, već se činjenice utvrđene navedenim nalazima i mišljenjima mogu isključivo dokazivati u sudskom postupku.

  1. Prije sačinjavanja konačnog odgovora, Agencija za nadzor osiguranja će Vas ukratko informisati o rezultatima postupka razmatranja prigovora i pružiti Vam pravo da se dodatno izjasnite ukoliko smatrate da postoje određene relevantne okolnosti ili dokazi na koje nijeste prvobitno ukazali;

  2. Konačan odgovor u vezi sa podnijetim prigovorom Agencija za nadzor osiguranja će Vam dostaviti u roku od 30 dana od dana utvrđivanja svih relevantnih okolnosti u vezi sa prigovorom.

  Agencija za nadzor osiguranja će Vas o rezultatu ispitivanja prigovora obavijestiti završnim aktom. U završnom aktu, zavisno od slučaja, Agencija će dati i preporuke o daljim radnjama koje možete preduzeti, odnosno uputiti Vas na obraćanje nadležnom sudu ili drugom nadležnom državnom organu.

  Konačni odgovor Agencije za nadzor osiguranja stoga ne predstavlja upravni akt kojim se odlučuje o Vašim pravima, obavezama i interesima u smislu Zakona o upravnom postupku. Konačni način ostvarivanja prava putem dokazivanja odgovornosti, visine nastale štete odnosno obaveze osiguravača, jeste sudski postupak protiv društva za osiguranje.

  Društva za osiguranje ne primjenjuju Zakon o upravnom postupku, već je njihov odnos sa ugovaračima osiguranja, osiguranicima i korisnicima osiguranja uređen zaključenim ugovorom o osiguranju, na koji se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

  Eventualne mjere nadzora koje budu preduzete protiv subjekta nadzora ne saopštavaju se podnosiocima prigovora.

   

 • DODATNA UPUTSTVA UGOVARAČIMA OSIGURANJA, OSIGURANICIMA, KORISNICIMA I PODNOSIOCIMA ODŠTETNIH ZAHTJEVA Open or Close
  1. Prije potpisivanja polise osiguranja, detaljno se upoznajte sa:
  • sadržinom ponude (ako se ponuda popunjava za predmetnu vrstu osiguranja),
  • sadržinom uslova osiguranja (opštih i posebnih), koji Vam moraju biti uručeni prije zaključenja ugovora o osiguranju (potpisivanja polise)
  • sadržinom polise osiguranja (imajte u vidu da, u većini slučajeva, svojim potpisom na dnu polise prihvatate da ste saglasni sa svim prethodno navedenim u polisi, uključujući i navod da su Vam uslovi osiguranja uručeni).

  Sve nejasnoće u pogledu sadržine ugovora pokušajte da razjasnite prije zaključenja ugovora sa predstavnikom osiguravača.

  1. Lični podaci klijenta su poslovna tajna osiguravača, koji podliježe odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
  1. Za potrebe zaključenja ili izvršenja ugovora o osiguranju života, osiguravač može, shodno Zakonu o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, zahtijevati od Vas kopiju lične karte i/ili informaciju o porijeklu novca, odnosno o svrsi zaključenja ugovora o osiguranju života.

   Identifikacija klijenta (lica koje zaključuje ugovor, lica koje ima pravo na isplatu po osnovu ugovora) obavezna je pri zaključenju i isplati po svakom ugovoru o osiguranju života.

   Na pristup tim informacijama primjenjuju se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
  1. Vodite računa o momentu početka osiguravajućeg pokrića zavisno od momenta uplate premije osiguranja.
  1. Vodite računa o tačnosti adrese na koju Vas osiguravač može kontaktirati. Obavještenje o dospjeloj premiji uobičajeno sadrži rok do kog se dug mora izmiriti, a posljedica neplaćanja je prestanak ugovora.
  1. Poštujte postupak za prijavu štete naveden u uslovima osiguranja.
  1. Prilikom podnošenja prigovora, vodite računa da usmena komunikacija sa društvom za osiguranje nije dokaz koji Agencija za nadzor osiguranja može uzeti u obzir. Dokaz mora biti dokumentovan (pisana komunikacija, e-mail korespondencija)
  1. Za obavezna osiguranja u saobraćaju, shodno članu 17 Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Sl.list CG”, broj 44/12) društva za osiguranje imaju obavezu da utvrde pravila postupka rješavanja odštetnih zahtjeva, u cilju garantovanja blagovremene i odgovarajuće isplate naknade štete podnosiocima odštetnih zahtjeva. Ta pravila uređuju naročito: način evidentiranja odštetnih zahtjeva, dokazi potrebni za utvrđivanje osnova i iznosa naknade štete, način procjene šteta, način utvrđivanja iznosa naknade i rok isplate, kao i postupak po žalbi podnosioca odštetnog zahtjeva.
  1. Polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti uvijek držite u vozilu.
  1. U slučaju saobraćajne nezgode slijedite uputstva navedena na polisi osiguranja od autoodgovornosti, sarađujte sa predstavnicima nadležnog organa koji dođu na lice mjesta. O nastupanju osiguranog slučaja bez odlaganja obavijestite društvo za osiguranje kod kojeg je vlasnik vozila koji je odgovoran za štetu osiguran od autoodgovornosti - radi procjene štete i ostvarivanja prava na naknadu. Ne popravljajte ništa na vozilu prije nego što ovlašćena lica ne procijene štetu. Podnesite odštetni zahtjev društvu za osiguranje koje je osiguralo vozilo kojim je pričinjena šteta. Vodite računa o svakoj izjavi koju potpisujete i pažljivo je pročitajte prije potpisivanja, odnosno provjerite sadrži li istinite i potpune informacije.
  1. Kod osiguranja autoodgovornosti, imajte u vidu da svaka šteta prijavljena po Vašoj polisi koja bude pozitivno riješena od strane osiguravača i po kojoj bude plaćeno oštećenoj strani, za Vas nosi povećanje premije tog osiguranja pri narednoj registraciji (malus). Istovremeno, ako nijeste imali šteta, možete očekivati nižu premiju osiguranja pri narednoj registraciji.

  Tabela sistema bonus – malus

  1. Ako ste ugovorili životno osiguranje koje daje mogućnost otkupa i/ili kapitalizacije, na poleđini polise osiguranja ili u posebnom dokumentu naći ćete informacije o vrijednostima otkupa i kapitalizacije.
   Otkupna vrijednost je iznos koji dobijate kada, po zahtjevu za otkup polise osiguranja (prije isteka ugovora) podnijetom društvu za osiguranje, ugovor o osiguranju života prestaje da važi. Vrijednost kapitalizacije je vrijednost Vaše polise u momentu kada prestanete da plaćate premiju osiguranja a pokriće po ugovoru o osiguranju traje do ugovorenog datuma isteka osiguranja.
  1. Ako ste ugovorili životno osiguranje sa učešćem u dobiti, jednom godišnje treba da dobijete obavještenje od osiguravača o stanju učešća u dobiti.

   

 • Posebne instrukcije za korisnike kredita Open or Close

  Pored prethodnih uputstava, ako ste ugovor o osiguranju zaključili za potrebe obezbjeđenja kredita kod poslovne banke, vodite računa i o sljedećem:

  1. Ugovor o osiguranju (života, imovine,..) je pravni posao nezavisan od posla odobravanja kredita. Pažljivo se upoznajte sa sadržinom ugovora, pogotovu u dijelu Vaših obaveza prema osiguravaču (dinamika uplata premije, obavještenja o promjeni adrese, povećanju rizika, i sl.).
  1. Ugovor o osiguranju može se zaključiti samo u banci koja pored dozvole Centralne banke ima i posebnu saglasnost Agencije za nadzor osiguranja za obavljanje zastupanja u osiguranju. Banka može zastupati jedno ili više društava u osiguranju.
  1. Službenik banke koji zaključi ugovor o osiguranju sa Vama, obezbjeđuje propisane informisanje (član 81c Zakona o osiguranju) i uručuje Vam polisu osiguranja sa opštim i posebnim uslovima osiguranja, mora biti lice sa ovlašćenjem za zastuipanje u osiguranju izdatim od Agencije.
  1. Banka se može pojaviti u ulozi ugovarača osiguranja, dok se Vi pojavljujete u ulozi osiguranika, u kom slučaju je takođe potrebno da budete upoznati sa obavezama propisanim opštim i posebnim uslovima osiguranja.

   

   

 ANO Brosura Postupak po prigovorima bannerSlika flajera

 

 

 

 

 

 

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map