Agencija za nadzor osiguranja usvojila Izvještaj o prvoj kvantitativnoj studiji uticaja (QIS) regulative Solventnost II na sektor osiguranja i Izvještaj o prvom strest testu sektora osiguranja

Crna Gora, kao buduća punopravna članica Evropske unije, obavezna je danom pristupanja Evropskoj uniji započeti sa primjenom Direktive Solventnost II u regulisanju tržišta osiguranja. Osnovni ciljevi ove Direktive su zaštita interesa osiguranika, određivanje kapitala društava za osiguranje u skladu sa njihovom ukupnom izloženošću svim rizicima, anticipiranje tržišnih promjena, utemeljenost na principima, a ne na strogim pravilima koja karakterišu postojeći regulatorni okvir, te održavanje finansijske stabilnosti tržišta osiguranja. Imajući u vidu da je riječ o veoma kompleksnom regulatornom okviru koji uvodi nove zahtjeve solventnosti, metodološki značajno različite od onih u postojećem (Solventnost I), Agencija za nadzor osiguranja je procijenila da je prije implementacije novog okvira potrebno adekvatno pripremiti crnogorsko tržište osiguranja na ovu promjenu kako bi se u periodu do pridruživanja Crne Gore EU crnogorski sektor osiguranja sveobuhvatno i u potpunosti prilagodio kvantitativnim i kvalitativnim zahtjevima Solventnosti II. Imajući to u vidu, Agencija se tokom 2019. godine odlučila za sprovođenje prve kvantitativne studije uticaja odredbi novog regulatornog okvira Solventnost II na poslovanje crnogorskih društava za osiguranje, a nakon toga, u 2020. godini je sprovela i prvi stres test sektora osiguranja zasnovan na principima Evropskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno penziono osiguranje (EIOPA). I jedna i druga vježba su rađene na osnovu podataka iz finansijskih izvještaja društava za osiguranje na dan 31. 12. 2018. godine. Sva crnogorska društva su učestvovala i u QIS studiji i u stres testu, što ukazuje na svijest društava o važnosti adekvatne i pravovremene pripreme za uvođenje nove regulative, kao i njihovu ozbiljnost i spremnost za obavljanje djelatnosti osiguranja u okviru EU.

Nakon izvršene validacije rezultata QIS studije i stres testa, Agencija je pristupila izradi odgovarajućih izvještaja, te je u aprilu 2021. godine usvojila:

• Izvještaj o sprovedenoj prvoj kvantitativnoj studiji uticaja (QIS studija) regulative Solventnost II na poslovanje društava za osiguranje u Crnoj Gori i

• Izvještaj o sprovedenoj prvoj vježbi testiranja otpornosti na stres (stres test) društava za osiguranje u Crnoj Gori.

Prva kvantitativna studija uticaja (QIS) Direktive Solventnost II na sektor osiguranja

Prva QIS studija, osmišljena po ugledu na slične studije koje su sprovođenje u zemljama EU, pokazala je stepen spremnosti crnogorskih osiguravača za primjenu kvantitativnih zahtjeva novog regulatornog okvira – Solventost II, te ukazala na nivo stručne osposobljenosti u društvima za implementaciju metodologija i obračuna definisanih novom regulativom, te pratećih smjernica i tehničkih informacija, koji zajedno čine novi EU regulatorni okvir u oblasti osiguranja.

Sprovedena QIS studija rađena je u dva scenarija, kada Crna Gora nije država članica Evropske unije (EU) i kada je Crna Gora država članica EU. QIS studija je u prvom scenariju, a u skladu sa očekivanjima, pokazala da ni jedno društvo za osiguranje ne bi zadovoljilo kvantitativne zahtjeve solventnosti koje postavlja novi regulatorni okvir, a koji se odnose na pokrivenost zahtijevanog solventnog kapitala (SCR) prihvatljivim sopstvenim sredstvima, prvenstveno usljed nepovoljnog tretmana rizičnosti državnih obveznica Crne Gore u koje crnogorski osiguravači ulažu značajna sredstva. Drugi scenario, koji podrazumijeva da je Crna Gora država članica EU, daje značajno bolje rezultate, opet zbog drugačijeg odnosno povoljnog tretmana rizičnosti crnogorskih državnih obveznica, pri čemu neka društva za osiguranje nisu zadovoljila minimalne regulatorne zahtjeve solventnosti koje postavlja Solventnost II.

Nadalje, QIS studija je pokazala da su se osiguravajuća društva u razumijevanju, primjeni i obračunu novih i kompleksnih kvantitativnih zahtjeva u značajnoj mjeri oslanjala na kapacitete svojih matičnih društava ili grupa. Stoga je Agencija preporučila osiguravačima da u narednom periodu dodatno jačaju svoje stručne i tehničke kapacitete, u prvom redu kroz adekvatno uspostavljanje i jačanje funkcije upravljanja rizicima i jačanje aktuarske funkcije.

Agencija planira da se sljedeća kvantitativna studija uticaja sprovede u 2022. godini na podacima osiguravajućih društava sa stanjem na dan 31. 12. 2021. godine.

Prvi stres test sektora osiguranja

Glavni cilj sprovedenog stres testa crnogorskog sektora osiguranja bio je procjena njegove ranjivosti na nepovoljni tržišni scenario koji bi direktno uticao na poslovanje društava za osiguranje. Njegov dodatni cilj je bio i u podizanju svijesti u upravama osiguravajućih društava o realnim tržišnim rizicima čiji razvoj može negativno uticati na njihovu solventnu poziciju. Dobijeni rezultati stres testa su društvima, ali i regulatornom organu, trebali da pruže odgovore na pitanja kakav je kvalitet osiguravajućih i investicionih portfelja osiguravača pojedinačno, ali i sektora osiguranja u cjelini, te da li njihove kapitalne pozicije mogu izdržati izazov predstavljen u stres testu.

Stres test je za svoj metodološko-tehnički osnov koristio EIOPA-in stres test iz 2018. godine, koji je predviđao fiksni pristup bilansu stanja odnosno šokove sa trajnim efektima na bilanse pozicije.

Parametri stres testa koje su osiguravači koristili za vršenje potrebnih obračuna su dodatno oborene bezrizične kamatne stope za euro po godinama dospijeća i blago uvećani prinos na državne obveznice Crne Gore za sva dospijeća ovih HoV. Radi pojednostavljenja sprovođenja stres testa, svi ostali faktori rizika koji su bili sastavni dio EIOPA-inog stres testa iz 2018. su bili isključeni. S obzirom na to da je stresirana bezrizična prinosna kriva za euro oborena na niže, stres test je zapravo značio da je raspon (eng. spread) crnogorskih državnih obveznica dodatno porastao kao posljedica pogoršane percepcije njihove rizičnosti, odnosno rasta njihovog prinosa.

Stres test je i osiguravačima i regulatornom organu pružio jasan odgovor na pitanje u kojoj su mjeri kapitalne pozicije osiguravajućih društava otporne na zadate tržišne šokove posmatrano iz ugla regulatornih standarda Solventnosti II. Učinak stresa je bio posebno vidljiv na kapitalne pozicije pojedinih društava za životno osiguranje, gdje su dodatno snižene bezrizične kamatne stope za euro u sadejstvu sa porastom raspona crnogorskih državnih obveznica značajno povećali tehničke rezerve životnih osiguranja, smanjili višak prihvatljivih sopstvenih sredstava za pokriće zahtijevanog solventnog kapitala (SCR) i minimalnog zahtijevanog kapitala (MCR), te oborili SCR i MCR omjere ispod regulatornih minimuma ili spustili ove omjere blizu ovih granica.

Imajući u vidu da EIOPA preporučuje supervizorima i osiguravačima sprovođenje stres testa barem jednom u tri godine, Agencija planira da sprovede drugi stres test sektora osiguranja u 2022. godini, koji će se primijeniti na podacima društava sa stanjem na dan 31. 12. 2021. godine.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map