ANO vijesti

SAOPŠTENjE sa 289. sjednice Savjeta ANO

REKORDNA GODINA ZA SEKTOR OSIGURANJA

Za 11 mjeseci 2019. godine bruto fakturisana premija veća od premije za čitavu 2018. godinu

 

289 sjednica Saveta dec19Savjet Agencije za nadzor osiguranja održao je danas 289. sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, Uroš Andrijašević.

Savjet je, između ostalog, donio Odluku o visini redovnog doprinosa Garantnom fondu za 2020. godinu, koji su društva za osiguranje koja obavljaju poslove obaveznih osiguranja u saobraćaju dužna da uplate Udruženju Nacionalni biro osiguravača. Redovni doprinos je utvrđen u iznosu od:

- 4,06% od bruto fakturisane premije u 2019. godini za obavezno osiguranje putnika u javnom saobraćaju od posljedica nesrećnog slučaja; osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i osiguranje vlasnika, odnosno korisnika plovnih objekata od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima;

- 0,406% od bruto fakturisane premije u 2019. godini za osiguranje vlasnika, odnosno korisnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.

Na osnovu preliminarnih podataka dostavljenih Agenciji za nadzor osiguranja od strane društava za osiguranje, društva su za 11 mjeseci tekuće godine fakturisala ukupnu bruto premiju u iznosu od 86,9 miliona eura, što predstavlja rast od 9,5%, ili 7,5 miliona eura više u odnosu na isti period prošle godine. Time je, već za 11 mjeseci tekuće godine, ostvarena veća premija od cjelokupne premije za 2018. godinu.

Najviši nominalni rast je, po prvi put, ostvarila vrsta Osiguranje života, i to za 1,6 miliona eura, što je 13,5% više u odnosu na 11 mjeseci prethodne godine.

Pojedinačno učešće društava za osiguranje u premiji neživotnih osiguranja za 11 mjeseci 2019. godine:

Lovćen osiguranje AD 42,7%Sava osiguranje AD 17,7%Generali osiguranje Montenegro AD 15,6%Uniqa neživotno osiguranje AD 15,5%Swiss osiguranje AD 8,5%

Pojedinačno učešće društava za osiguranje u premiji životnih osiguranja za 11 mjeseci 2019. godine:

Grawe osiguranje AD 40%Wiener Städtische životno osiguranje AD 27,1%Lovćen životna osiguranja AD 21,6%Uniqa životno osiguranje AD 11,4%

Napomena:
Kompletan preliminarni izvještaj o premiji osiguranja za 11 mjeseci 2019. godine dostupan je na veb sajtu Agencije za nadzor osiguranja (Izvještaji).

Obavještenje: Uskoro crnogorska verzija popularne društvene igre "Manje rizika, više zabave"

vvo 1Delegacija Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore (ANO) i Udruženja Nacionalni biro osiguravača Crne Gore (NBO) koju je predvodio predsjednik Savjeta Agencije Uroš Andrijašević, boravila je u Beču u posjeti Austrijskom udruženju osiguravača (VVO).
U delegaciji su takođe bili i Biljana Pantović, direktorica ANO, Nataša Backović Blečić, glavna kontrolorka u ANO, Nela Belević, predsjednica Skupštine NBO, i Boris Šaban, izvršni direktor NBO.

Tokom prvog dijela posjete održan je sastanak sa rukovodstvom Austrijskog udruženja osiguravača, na kome su prezentovani austrijski model osiguranja motornih vozila, koji je jedan od najnaprednijih u Evropi, sa svega 0,01% neosiguranih vozila u toj zemlji, kao i aktivnosti austrijskog udruženja na finansijskom opismenjavanju stanovništva, prije svega kad je osiguranje u pitanju. S tim u vezi, na zahtjev crnogorske delegacije dobijena je licenca za izradu crnogorske verzije društvene igre "Manje rizika, više zabave", koja je postigla veliki uspjeh u Austriji, imajući u vidu rezultate testova o poznavanju osnova finansija koji su rađeni prije i nakon osmišljavanja društvene igre. Izrada crnogorske verzije ove igre biće jedna od početnih aktivnosti u implementaciji Komunikacione strategije za jačanje kulture osiguranja u Crnoj Gori.

U drugom dijelu posjete, održan je okrugli sto sa predstavnicima uprava austrijskih drušava za osiguranje čije ćerke kompanije posluju na crnogorskom tržištu osiguranja (Grawe, Wiener städtische i Uniqa).
Na sastanku je razgovarano o strategijama ovih kompanija za dalje poslovanje na crnogorskom tržištu, kao i aktivnostima na prilagođavanju novom regulatornom okviru Solventnost 2 na koji će Crna Gora preći nakon ulaska u Evropsku uniju.

AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA

*******

Društvena igra "Manje rizika, više zabave"vvo 2

U cilju finansijske edukacije mladih, prije svega djece, od strane Austrijskog udruženja osiguravača osmišljena je društvena igra "Manje rizika, više zabave" ("Less Risk, More Fun"), koja je dodijeljena osnovnim i srednjim školama u Austriji. Namijenjena je djeci od 12 na više godina. Kroz igru, na lak i zabavan način djeca se uče procjeni rizičnih situacija i finansijskoj pismenosti. Primjerima iz svakodnevnog života nastoji se probuditi svijest o zaštiti zdravlja i imovine.

Osim toga, kroz ovu igru djeca i mladi stiču znanje o važnosti smanjenja i prenošenja rizika, u procesu planiranja sigurne budućnosti.

Obavještenje: sastanak crnogorskog i hrvatskog regulatora tržišta osiguranja

ANO HANFAPredsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Uroš Andrijašević, zajedno sa saradnicima, sastao se u Zagrebu sa dr Ante Žigmanom, predsjednikom Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga( HANFA ).

Razmijenjene su informacije o stanju na tržištu osiguranja Crne Gore i Hrvatske, kao i aktivnosti na polju normativnih procesa u oblasti regulacije osiguranja. S tim u vezi, Uroš Andrijašević je posebno apostrofirao i zahvalio na pomoći i podršci koju je Agencija za nadzor osiguranja imala od Hanfe u postupku izrade radne verzije Zakona o osiguranju, kojim će se domaći regulatorni okvir uskladiti sa EU normativom u ovoj oblasti.

Takođe, na sastanku je bilo riječi o ulozi regulatora u postupku jačanja finansijske pismenosti stanovništva, gdje su sa crnogorske strane prezentovane aktivnosti na izradi Komunikacione strategije za jačanje kulture osiguranja u Crnoj Gori, a sa hrvatske strane već implementirani projekti koji mogu koristiti i Crnoj Gori.

Osim toga, predmet razgovora bili su i propisi kojim se bliže definiše uloga regulatora u postupku sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i razmjena informacija na polju normativnog uređenja ulaganja i deponovanja sredstava tehničkih rezervi društava za osiguranje.

Obavještenje: Usvojene nove Smjernice o analizi rizika pranja novca i finansiranja terorizma u osiguranju

Obavještavaju se društva za osiguranje, kao i društva za zastupanje, odnosno posredovanje u osiguranju, koja se bave poslovima životnog osiguranja, a koja su obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, da je Savjet Agencije za nadzor osiguranja, na 287. sjednici od 22. 11. 2019. godine, donio nove Smjernice o analizi rizika pranja novca i finansiranja terorizma u osiguranju.

Stupanjem na snagu ovih smjernica prestaju da važe Smjernice o analizi rizika pranja novca i i finansiranja terorizma u društvima za osiguranje, od 28. 05. 2015. godine.

Nove smjernice možete preuzeti OVDJE.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti ovdje.

Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije u rubrici Stručni ispit - zastupnici i posrednici.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti sekretaru komisije Sandi Senić na broj tel.: 020/513-502.

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja izradila je nacrt novih Smjernica o analizi rizika pranja novca i finansiranja terorizma u osiguranju

Agencija za nadzor osiguranja izradila je nacrt novih Smjernica o analizi rizika pranja novca i finansiranja terorizma u osiguranju, u cilju usklađivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Službeni list Crne Gore" br. 44/​18 od 06. 07. 2018. godine), koji možete preuzeti OVDJE.

Eventualne komentare, predloge i/ili sugestije na priloženi nacrt akta možete dostaviti najkasnije do 7. novembra 2019. godine, na adresu: Ul. Moskovska 17A M/C1, Podgorica ili na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Održana 281. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

281. sjednica Savjeta ANO

    Savjet Agencije za nadzor osiguranja je, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta Uroš Andrijašević, utvrdio Plan rada i Finansijski plan Agencije za 2020. godinu.

     Plan rada Agencije za 2020. godinu sadrži pregled aktivnosti iz nadležnosti Agencije koje će prvenstveno biti usmjerene na nastavak započetih aktivnosti unaprjeđenja regulative za oblast osiguranja koje će se realizovati daljim usklađivanjem crnogorskog zakonodavstva sa pravnom regulativom Evropske unije, kao i na nadzorne aktivnosti koje će se realizovati kontinuiranim nadzorom i kontrolom poslovanja subjekata nadzora putem posrednih i neposrednih kontrola, uz kontinuirano unaprjeđenje metodologije nadzora. Glavni normativni zadaci Agencije u 2020. godini su aktivnosti u vezi sa implementacijom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju i učešćem u radu na novom Zakonu o osiguranju kojim će se definisati uvođenje novog regulatornog okvira Solventnost 2. 

      Ono što je novina u radu Agencije, tiče se rada na jačanju kulture osiguranja u Crnoj Gori, kroz implementaciju mjera i aktivnosti koje će u tom cilju prepoznati Komunikaciona strategija za jačanje kulture osiguranja u Crnoj Gori, čiju izradu je Agencija inicirala, i koja se sprovodi uz partnerstvo sa društvima za osiguranje i Udruženjem Nacionalni biro osiguravača.

     Finansijski plan Agencije se zasniva na procjeni resursa neophodnih za poslovanje u narednoj godini, koji omogućavaju efikasno izvršavanje zadataka, nadležnosti i poslova predviđenih Planom rada. Uticaj na Finansijski plan ima i rastući obim aktivnosti i povećani angažman u domenu evropske integracije i primjene složene legislative Evropske unije koja se u kontinuitetu mijenja, što rezultira promjenama u okruženju i novim izazovima  za cjelokupno tržište osiguranja. Planiranje rashoda Agencije je izvršeno uz dosljedno poštovanje principa efikasnog i efektivnog korišćenja svih resursa Agencije.

    U okviru finansijske funkcije, u sprovođenju procedura i donošenju odluka i rješenja, Agencija će poštovati principe ekonomičnosti, efikasnosti, efektivnosti, kao i usklađenosti sa primjenjivom regulativom i pravnim sistemom Crne Gore, a isključivo sa ciljem ostvarivanja funkcije koja joj je povjerena.

Plan rada i Finansijski plan će, shodno zakonskoj obavezi, biti dostavljeni Skupštini Crne Gore na usvajanje. 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

IMG 64103fcfc799562a947c57979a25bffa V

Delegacija Agencije za nadzor osiguranja, koju predvodi predsjednik Savjeta Uroš Andrijašević, boravi u Frankfurtu povodom učešća na prvom forumu EIOPA-e (Evropsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno penziono osiguranje) i supervizora osiguranja zemalja Zapadnog Balkana.


Tokom obraćanja učesnicima Foruma, Andrijašević je predstavio pokazatelje poslovanja na crnogorskom tržištu osiguranja, kao i ključne aktivnosti koje realizuje Agencija za nadzor osiguranja. Naglasio je da je tržište osiguranja u Crnoj Gori stabilno, sa rastom bruto fakturisane premije u iznosu od 10% u odnosu na uporedni period prošle godine, te da su sva društva koja posluju na crnogorskom tržištu solventna i likvidna. Andrijašević je posebno apostrofirao rad na Komunikacionoj strategiji za jačanje kulture osiguranja u Crnoj Gori, imajući u vidu da, kako je naglasio "zajednička kultura supervizije koja je jedan od prioriteta EIOPA-e, kad se radi o zemljama Zapadnog Balkana zahtijeva prije svega potrebu za jačanjem kulture osiguranja u ovim zemljama, kako bi se premija osiguranja po glavi stanovnika u zemljama regiona približila prosjeku EU". Andrijašević je, u ime Agencije za nadzor osiguranja, načelno inicirao osnivanje Zapadno-balkanske inicijative supervizora osigiranja, kao neformalne platforme za efikasniju i frekventniju razmjenu praktičnih iskustava u radu, naročito u procesu pripremnih aktivnosti za uvođenje novog regulatornog okvira Solventnost 2, koji će sve zemlje aspirantkinje za članstvo u EU biti u obavezi da primjenjuju od dana članstva.

 

Direktorica Agencije, Biljana Pantović, predstavila je vrste nadzora, kao i normativne aktivnosti u kojima učestvuje Agencija, naglasivši posebno inicijativnu i koordinativnu

IMG c43faaec8707835018d334386eb5092d Vulogu Agencije na izradi prve Kvantitativne studije uticaja, koja se sprovodi zajedno sa tržištem osiguranja u Crnoj Gori. Ova aktivnost je od strane učesnika Foruma ocijenjena kao veoma proaktivan korak u pripremi za implementaciju novog regulatornog okvira, koji druge zemlje Zapadnog Balkana takođe treba da preduzmu.


Delegacija nastavlja posjetu Frankfurtu učešćem na šestoj Globalnoj konferenciji supervizije osiguranja.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

20190723 132030

Susret Andrijašević – Braumiler 

Zajedničkim aktivnostima i saradnjom do kvalitetnijeg nadzora

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, Uroš Andrijašević, zajedno sa saradnicima, sastao se danas u Podgorici sa direktorom supervizije osiguranja austrijskog regulatora finansijskih usluga - FMA, Piterom Braumilerom.

 Tokom sastanka razmijenjene su informacije o rezultatima koje je sektor osiguranja ostvario u Crnoj Gori i Austriji u prethodnoj i dosadašnjem dijelu tekuće godine. S tim u vezi, pozdravljen je progres koji sektor osiguranja ostvaruje u obje zemlje, a naročito je ukazano na činjenicu da je bruto premija osiguranja za prvih šest mjeseci ove godine u Crnoj Gori veća za 13 procenata u odnosu na uporedni period prethodne godine.

 ‘’Veoma cijenimo spremnost austrijskog regulatora da pruži svu neophodnu podršku Agenciji za nadzor osiguranja, naročito u kompleksnom i zahtjevnom procesu prilagođavanja novom regulatornom okviru Solventnost 2, koji je naša zemlja u obavezi da primjenjuje danom članstva u EU. Osim toga, iskustva koja Agencija za nadzor osiguranja ima u dijelu zajedničkih kontrola poslovanja austrijskih društava u Crnoj Gori koje su sprovedene sa predstavnicima FMA, značajna su za efikasniji i sveobuhvatniji nadzor nad poslovanjem tržišta osiguranja. Drago nam je da je prihvaćena naša inicijativa za ponovnu zajedničku kontrolu subjekata nadzora, vjerovatno već u narednoj godini’’, istakao je Andrijašević.

 Tokom sastanka razgovarano je i o aktivnostima na sprovođenju prve Kvantitativne studije uticaja, koja će do kraja godine biti sprovedena u Crnoj Gori, zatim o brojnim normativnim aktivnostima kad je sektor osiguranja u pitanju, te posebno o pokazateljima poslovanja austrijskih osiguravajućih kompanija u Crnoj Gori, kao i rezultatima nadzora nad radom i poslovanjem tih kompanija.

Načelno je dogovoren rad na izmjenama i dopunama Memoranduma o razumijevanju, kao i brojnim drugim modalitetima saradnje, uključujući razmatranje programa privremene razmjene zaposlenih između dva regulatorna organa.

 

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map