ANO vijesti

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja i Nacionalni biro osiguravača, 18.10.2018.godine u Hotelu „CentreVille“ u Podgorici, organizovali su radni sastanak iz oblasti osiguranja od autoodgovornosti i registracije motornih vozila.

Agencija za nadzor osiguranja i Nacionalni biro osiguravača, 18.10.2018.godine u Hotelu „CentreVille“ u Podgorici, organizovali su radni sastanak na kojem je od strane predstavnika Udruženja osiguravača Austrije, prezentovano višegodišnje iskustvo Austrije u oblasti osiguranja od autoodgovornosti i registracije motornih vozila.

NAS.urlSastanku su prisustvovali i predstavnici osiguravajućih društava koja se bave neživotnim osiguranjem, kao i predstavnici Ministarstva finansija i Uprave policije. 

Naime, sektor osiguranja u kontinuitetu  sprovodi aktivnosti usmjerene na smanjenje broja neosiguranih, a samim tim i neregistrovanih vozila, u saradnji sa nadležnim državnim organima. Broj prijavljenih šteta i iznos naknada šteta isplaćenih od strane Nacionalnog Biroa osiguravača Crne Gore u prethodnom periodu, a koje su prouzrokovane upotrebom neosiguranih vozila, ukazuju na potrebu sprovođenja daljih aktivnosti koje bi vodile ka smanjenju broja neosiguranih vozila.

Predstavnik Udruženja osiguravača Austrije Michael Brandstetter je izložio podatke o tržištu autoodgovornosti, zatim sistem registracije vozila, kao i pravne pretpostavke neophodne za funkcionisanje cijelog sistema. Ukazao je na neophodnost uspostavljanja adekvatnih baza podataka, kao i saradnju svih nadležnih organa i drugih pravnih lica uključenih u proces osiguranja i registracije vozila. Istakao je efikasnost modela, kako za građane tako i za ekonomiju, sa podatkom da je procenat neosiguranih vozila sveden na minimum tj. 0,01%.

Pored prilike da se upoznaju sa ovim modelom osiguranja i registracije vozila, učesnici su imali priliku i da razmijene mišljenja o crnogorskom modelu osiguranja i registracije vozila, kao i izazovima u ovom domenu.

Obavještenje: Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, Branko Vujović, sa saradnicima, susreo se sa direktorom supervizije osiguranja i penzionih fondova austrijskog regulatora finansijskih usluga - FMA, Peterom Braumüllerom

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, Branko Vujović, sa saradnicima, susreo se sa direktorom supervizije osiguranja i penzionih fondova austrijskog regulatora finansijskih usluga - FMA, Peterom Braumüllerom, koji je boravio u jednodnevnoj radnoj posjeti Agenciji  17. 07. 2018. godine.

IMG 20180717 095529Teme sastanka bile su razmjena informacija o stanju na tržištima osiguranja Crne Gore i Austrije u toku 2017.godine, razvoj regulative u oblasti osiguranja, odnosno aktivnosti Agencije na daljem usaglašavanju regulatornog okvira sa zahtjevima direktive Solventnost II, sa posebnim osvrtom na implementaciju pravilnika kojim se uređuje izdvajanje poslova društava za osiguranje, kao i trendovi u razvoju regulative na EU nivou i razmjena iskustava i diskusija o aktuelnim pitanjima u radu supervizora osiguranja.

Tokom sastanka obostrano je iskazano zadovoljstvo dosadašnjom izuzetnom saradnjom dva supervizora i načelno dogovarani pravci daljeg razvoja  međuinstitucionalne saradnje.

Obavještenje: Kick-off konferencija povodom zvaničnog početka Twinning projekta „Podrška regulaciji finansijskih usluga“

Povodom zvaničnog početka Twinning projekta za “Podršku regulaciji finansijskih usluga” održana je Kick-off konferencija, koja je imala za cilj predstavljanje projekta svim učesnicima u finansijskom sistemu Crne Gore, kao i široj javnosti. Konferencija je održana 27. juna 2018. godine, sa početkom u 18:00 časova, u hotelu Crntre Ville, u Podgorici.

Twinning projekt „Podrška regulaciji finansijskih usluga“ finansiran je od strane Evropske unije i za cilj ima dalje usklađivanje zakonodavstva iz oblasti finansijskih usluga sa regulativom Unije i jačanje regulatornih i supervizorskih kapaciteta. Institucije korisnice projekta su: i Agencija za nadzor osiguranja, Centralna banka Crne Gore i Komisija za tržište kapitala. Projekat će trajati 24 mjeseca i realizovaće se u saradnji sa konzorcijumom, koga čine Njemačka savezna agencija za nadzor nad finansijskim uslugama (BaFin) i Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga (HANFA), Banka Njemačke, Banka Holandije i Hrvatska narodna banka.

1 Bilja

Ovdje možete preuzeti govor gdj. Biljane Pantović, direktora Agencija za nadzor osiguranja

2 Ivana

Ovdje možete preuzeti govor gdj. Ivane Šaranović Jovićević, pomoćnika direktora Agencije za nadzor osiguranja

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja izradila je nacrt Pripremnih smjernice o upravljanju društvima za osiguranje

Agencija za nadzor osiguranja izradila je nacrt Pripremnih smjernice o upravljanju društvima za osiguranje, koji možete preuzeti OVDJE.

Sve komentare, predloge i/ili sugestije na priloženi nacrt akta možete dostavili najkasnije do 29. juna 2018. godine, na adresu: Ul. Moskovska 17A M/C1, Podgorica, fax: +382 20 513 503 ili na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Saopštenje: Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja, direktorica Biljana Pantović i pomoćnica direktora Nataša Raičević, učestvovale su na 5. Međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Izazovi i praksa nadzora društava za osiguranje u Jugoistočnoj Evropi"

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja, direktorica Biljana Pantović i pomoćnica direktora Nataša Raičević, učestvovale su na 5. Međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Izazovi i praksa nadzora društava za osiguranje u Jugoistočnoj Evropi“ , koja je održana 17. aprila 2018. godine u Zagrebu.

slika 1Na konferenciji se između ostalog razgovaralo o temama zaštite potrošača u sklopu Direktive o distribuciji osiguranja (IDD) kako sa aspekta regulatora tako i potrošača, ključnim informacijama o PRIIP proizvodima, nadzor nad proizvodima i upravljanje njima (POG), posebnim aspektima korporativnog upravljanja, novinama u oblasti Solventnosti II, te pitanjima kvaliteta podataka i dr.

slika 2

Predstavnici regulatora i tržišta zemalja EU dali su osvrt na aktuelnu regulativu i trendove, a održane su i panel rasprave na kojima se razgovaralo okomunikaciji regulatora i osiguravača. Direktorica Biljana Pantović bila je jedan od govornika na temu „Pregled tržišta osiguranja jugoistočne Evrope - aktuelno stanje i trendovi” i učestvovala je na panelu  „Nacionalni nadzor u globalnom okruženju”.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici  regulatornih tijela i osiguravača iz 10 zemalja regije i EU.

Obavještenje: Javna rasprava o nacrtu Smjernica o bližoj sadržini Pravilnika o uslovima i načinu saosiguranja i reosiguranja

Agencija za nadzor osiguranja je izradila:

Smjernice o bližoj sadržini Pravilnika o uslovima i načinu saosiguranja i reosiguranja kojim se uređuje bliža sadržina jednog od obaveznih akata poslovne politike Društva, shodno članu 39 Zakona o osiguranju. Navedene smjernice možete preuzeti ovdje.

Sve komentare, predloge i sugestije na priloženi nacrt akta možete dostavili najkasnije do 12. marta 2018. godine, na adresu: Ul. Moskovska 17A M/C1, Podgorica, fax: +382 20 513 503 i e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Obavještenje: Društvo za osiguranje „Atlas Life” AD Podgorica dobilo saglasnost za prenos portfelja i pokretanje postupka dobrovoljne likvidacije

Društvo za osiguranje „Atlas Life” AD Podgorica obratilo se Agenciji za nadzor osiguranja zahtjevima za prenos portfelja osiguranja na „Grawe osiguranje“ AD Podgorica i pokretanje postupka dobrovoljne likvidacije.

Agencija za nadzor osiguranja je, postupajući po predmetnim zahtjevima, shodno čl. 148 Zakona o osiguranju i čl. 18 Zakona o likvidaciji i stečaju društava za osiguranje, ocijenila da su ispunjeni zakonom propisani uslovi za prenos portfelja i sprovođenje dobrovoljne likvidacije, pa je, na 234. sjednici od 28. 12. 2017. godine, Savjet Agencije za nadzor osiguranja donio rješenje kojim je dao saglasnost na ova dva zahtjeva.

Na osnovu prethodno dobijene saglasnosti,  „Grawe Osiguranje” AD Podgorica će postati ugovorna strana u svim ugovorima koje je zaključilo „Atlas Life” AD Podgorica, o čemu će na zakonom propisani način biti obaviješteni svi ugovarači osiguranja po tim ugovorima.

Kao posljedica prenosa portfelja i dobijanja saglasnosti za dobrovoljnu likvidaciju, obavještava se javnost da je, shodno članu 20 stav 1 Zakona o likvidaciji i stečaju društava za osiguranje, dozvola za obavljanje poslova osiguranja, izdata društvu za osiguranje „Atlas Life“ AD Podgorica rješenjem Ministarstva finansija broj 02-5834/2 od 12. 11. 2007. godine, prestala da važi danom usvajanja odluke o dobrovoljnoj likvidaciji na skupštini akcionara tog društva, odnosno 15.01.2018.godine.

Po izvršenom prenosu portfelja „Atlas Life“ AD Podgorica sprovešće se postupak dobrovoljne likvidacije tog društva, na način propisan Zakonom o privrednim društvima.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map