ANO vijesti

Saopštenje: Agencija za nadzor osiguranja učestvovala na EIOPA konferenciji u Frankfurtu

Delegacija Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, koju je predvodio predsjednik Savjeta Agencije Uroš Andrijašević, a u čijem sastavu su bili i direktor Agencije, Branko Barjaktarović i saradnici, učestvovala je na konferenciji u organizaciji Evropskog nadzornog tijela za osiguranje – EIOPA, koja je održana u sjedištu EIOPA-e u Frankfurtu. Konferencija je okupila predstavnike supervizora osiguranja iz 10 nacionalnih nadzornih tijela iz Evropske unije i 10 jurisdikcija izvan Evropskog ekonomskog prostora, kao i predstavnike Evropske komisije, Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke i Inicijative za pristup osiguranju.

Konferencija, kojom je predsjedavala predsjednica EIOPA-e, Petra Hielkema, bila je usmjerena na razmjenu mišljenja o nadzornim iskustvima i praksama, naročito u vezi sa implementacijom regulatornog okvira utemeljenog na riziku, kao što je Solventnost II.

Predsjednik Savjeta Agencije, Uroš Andrijašević, učestovao je na panelu ''Izazovi na putu od nacionalnog zakonodavstva do evropskog okvira“, tokom koga je predstavio aktivnosti Agencije za nadzor osiguranja i Crne Gore na implementaciji regulatornog okvira Solventnost II, koji će Crna Gora biti u obavezi da primjenjuje od dana članstva u Evropskoj uniji. Andrijašević je istakao da bez obzira na to što Crna Gora formalno još uvijek primjenjuje regulatorni okvir Solventnost I, izmjenama Zakona o osiguranju od prošle godine već su u nacionalni regulatorni okvir unešeni brojni elementi novog regulatornog režima, što je dodatno razrađeno podzakonskim aktima koje je Agencija donijela u prethodnom periodu. Posebno je istakao da je, imajući u vidu kompleksnost evropske regulative koja će značajno uticati na crnogorske osiguravače, naročito važno imati stalnu komunikaciju i dijalog sa tržištem osiguranja, kako bi se sagledali realni okviri i rokovi za implementaciju standarda i zahtjeva koji su u primjeni u Evropskoj uniji, te da se aktivnosti u tom smislu već sprovode na dva nivoa saradnje, prije svega kroz saradnju Agencije za nadzor osiguranja sa evropskim regulatorima, a dodatno i kroz saradnju crnogorskih osiguravajućih kompanija sa njihovim matičnim kompanijama i evropskim grupacijama čiji su dio, a koje već funkcionišu u režimu Solventnost II.

Konferencija je zaključena okruglim stolom o saradnji, uključujući obuku i izgradnju kapaciteta.

 

Agencija za nadzor osiguranja obavještava zainteresovane subjekte da pokreće javnu raspravu o Pravilniku o sadržaju izvještaja i drugih obavještenja i podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja

Nacrt pravilnika možete preuzeti OVDJE. Formu za dostavljanje komentara i sugestija možete preuzeti OVDJE.

Obrasce uz pravilnik možete preuzeti OVDJE.

Komentari i sugestije mogu se dostaviti elektronskim putem, na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., najkasnije do 03. aprila 2023. godine.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti ovdje.

Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije za nadzor osiguranja u rubrici Stručni ispiti / Zastupnici i posrednici / Ispitni rokovi.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti  Spomenki Đalović, sekretarki  Komisije za polaganje stručnog ispita   na broj tel: 020/513-502 ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Agencija za nadzor osiguranja je raspisala oglase za dva slobodna radna mjesta

Agencija za nadzor osiguranja je raspisala oglase za radna mjesta čije tekstove oglasa možete pogledati ovdje:

Glavni/a kontrolor/ka za primjenu regulative, licenciranje i opšte pravne poslove u Sektoru regulativu, licenciranje i opšte pravne poslove  https://www.zzzcg.me/jobs/j201762300290/

Viši kontrolor/ka za primjenu regulative, licenciranje i opšte pravne poslove u Sektoru regulativu, licenciranje i opšte pravne poslove  https://www.zzzcg.me/jobs/j201762300292/

Saopštenje: Premija osiguranja u 2022. godini 108 miliona eura

377Savjet Agencije za nadzor osiguranja, na danas održanoj 377. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta Uroš Andrijašević donio je, između ostalog, Pravilnik o sistemu upravljanja u društvima za osiguranje. Pravilnikom, kojim se crnogorska regulativa dodatno usklađuje sa EU regulativom u oblasti osiguranja, obuhvaćeni su opšti organizacioni zahtjevi za društva za osiguranje, organizacioni zahtjevi po pitanju ključnih funkcija i zahtjevi za imenovanje lica odgovornih za rukovođenje tim ključnim funkcijama. Najznačajnija novina u oblasti upravljanja je detaljno propisivanje sistema i funkcije upravljanja rizicima, gdje je, između ostalog, uvedena obaveza društva da kapitalne potrebe, osim onih definisanih Zakonom o osiguranju, procjenjuje i na bazi rizika, te da najmanje jednom godišnje sprovodi samostalnu procjenu rizika i solventnosti (ORSA izvještaj).

Savjet je, takođe, razmatrao rezultate poslovanja crnogorskog sektora osiguranja u 2022. godini. Prethodna godina je bila najbolja do sada kada je u pitanju bruto fakturisana premija, nadmašivši rezultate do sada rekordne 2021. godine. Prema preliminarnim podacima, društva za osiguranje su tokom 2022. godine fakturisala ukupnu bruto premiju u iznosu od 108,3 miliona eura, što predstavlja rast od 9,6%, odnosno za 9,5 miliona eura više u odnosu na 2021. godinu. Premija neživotnog osiguranja ostvarila je rast za 10,3%, (8,1 mil. EUR), kao i premija životnog osiguranja za 6,8% (1,4 mil. EUR) u odnosu na 2021. godinu. Najzastupljenija vrsta osiguranja na crnogorskom tržištu je vrsta 10 Osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila sa učešćem od 36,6%, zatim vrsta 20 Osiguranje života sa učešćem od 18,1%, vrsta 01 Osiguranje od posljedica nezgode sa učešćem od 10,6% i vrsta 09 Ostala osiguranja imovine sa učešćem od 9,1% (ukupna imovinska osiguranja 12,6% učešća) u ukupnoj tržišnoj premiji.

Informacija o visini kamatne stope iz člana 9 stav 3 alineja 1 Pravilnika o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja matematičke rezerve i posebne rezerve životnih osiguranja kod kojih osiguranik preuzima na sebe investicioni rizik

Informaciju o visini kamatne stope iz člana 9 stav 3 alineja 1 Pravilnika o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja matematičke rezerve i posebne rezerve životnih osiguranja kod kojih osiguranik preuzima na sebe investicioni rizik možete preuzeti OVDJE.

Javna rasprava o Pravilniku o o bližem sadržaju i načinu pružanja informacija koje pruža društvo za osiguranje

Agencija za nadzor osiguranja obavještava zainteresovane subjekte da pokreće javnu raspravu o Pravilniku o bližem sadržaju i načinu pružanja informacija koje pruža društvo za osiguranje.

Nacrt pravilnika možete preuzeti OVDJE. Formu za dostavljanje komentara i sugestija možete preuzeti OVDJE.

Komentari i sugestije mogu se dostaviti elektronskim putem, na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., najkasnije do 23. decembra 2022. godine.

Održan okrugli sto ”Međunarodni standard finansijskog izvještavanja 17 ‘’Ugovori o osiguranju’’ - primjena i izazovi''

Agencija za nadzor osiguranja organizovala je okrugli sto na temu ”Međunarodni standard finansijskog izvještavanja 17 ‘’Ugovori o osiguranju’’ - primjena i izazovi''.

Okrugli sto je organizovan u cilju razmatranja ključnih izazova u procesu pripreme crnogorskog sektora osiguranja za primjenu Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 17 – Ugovori o osiguranju, a takođe i primjenu Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 9 – Finansijski instrumenti, posebno sa aspekta neophodnih resursa, koordinacije i saradnje svih relevantnih institucija i aktera na tržištu osiguranja, kao i adekvatnog vremenskog okvira za punu primjenu standarda.

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, Uroš Andrijašević istakao je da se, nakon 2016. godine kad su evropski osiguravači uz velike napore implementirali novi regulatorni režim Solventnost II, 2017. godine novi izazov našao pred svjetskim osiguravačima, u vidu usaglašavanja konačnog teksta IFRS 17 – Ugovori o osiguranju. Naglasio je da se radi o standardu čiji su procijenjeni troškovi na nivou toškova za implmentaciju Solventnost II regulatornog okvira, te da se radi o veoma zahtjevnom procesu za sve osiguravajuće kompanije.

Tokom radnog dijela okrulog stola učesnicima se obratila generalna sekretarka Instituta sertifikovanih računovođa i revizora Crne Gore, Anastasija Boljević, prezentacijom na temu ''Osnovna načela IFRS 17 i povezanost sa IFRS 9''.

Učesnici okruglog stola bili su u prilici da se upoznaju i sa iskustvom Republike Hrvatske po pitanju pripreme za primjenu standarda, od strane Luke Matošića, rukovodioca Radne grupe Hrvatskog ureda za osiguranje za pripremu i prilagođavanje IFRS 17, kao i Ire Štivić iz Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga (HANFA).

Osim toga, Biljana Pantović iz Agencije za nadzor osiguranja je učesnicima okruglog stola predstavila rezultate ankete koju je Agencija za nadzor osiguranja sprovela među crnogorskim osiguravačima, a po kojima je jedinstven stav svih crnogorskih osiguravača da bi primjenu i IFRS 17 i IFRS 9 (samo za sektor osiguranja), trebalo odložiti do 2026. godine.

Analizirajući iskustva drugih zemalja regiona Jugoistočne Evrope (prije svega Hrvatske i Slovenije) koje će IFRS 17 primjenjivati počev od 1. januara 2023. godine, a u kojima je proces intenzivne pripreme za primjenu navedenog standarda trajao nekoliko godina, kao i iskustvo Federacije Bosne i Hercegovine u kojoj je nedavno postignut međuinstitucionalni dogovor da se primjena IFRS 17 odloži za 2026. godinu, glavni zaključak okruglog stola je da se nadležnim tijelima uputi inicijativa za odlaganje primjene IFRS 17, kako bi se u međuvremenu tržište dodatno pripremilo za punu primjenu standarda. S tim u vezi, dodatna inicijativa odnosiće se i na odlaganje primjene IFRS 9 (isključivo za sektor osiguranja) do trenutka primjene IFRS 17, jer je zajednička ocjena svih aktera na crnogorskom tržištu osiguranja da bi primjena IFRS 9 ranije u odnosu na IFRS 17 pričinila probleme društvima za osiguranje u računovodstvenom dijelu, a da slična praksa ne postoji. U međuvremenu, radni tim sačinjen od predstavnika Agencije za nadzor osiguranja, Udruženja Nacionalni biro osiguravača, društava za osiguranje i Crnogorskog aktuarskog društva pripremio bi i sprovodio detaljan akcioni plan do pune primjene IFRS 17 i IFRS 9.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map