ANO vijesti

Obavještenje: sastanak crnogorskog i hrvatskog regulatora tržišta osiguranja

ANO HANFAPredsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Uroš Andrijašević, zajedno sa saradnicima, sastao se u Zagrebu sa dr Ante Žigmanom, predsjednikom Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga( HANFA ).

Razmijenjene su informacije o stanju na tržištu osiguranja Crne Gore i Hrvatske, kao i aktivnosti na polju normativnih procesa u oblasti regulacije osiguranja. S tim u vezi, Uroš Andrijašević je posebno apostrofirao i zahvalio na pomoći i podršci koju je Agencija za nadzor osiguranja imala od Hanfe u postupku izrade radne verzije Zakona o osiguranju, kojim će se domaći regulatorni okvir uskladiti sa EU normativom u ovoj oblasti.

Takođe, na sastanku je bilo riječi o ulozi regulatora u postupku jačanja finansijske pismenosti stanovništva, gdje su sa crnogorske strane prezentovane aktivnosti na izradi Komunikacione strategije za jačanje kulture osiguranja u Crnoj Gori, a sa hrvatske strane već implementirani projekti koji mogu koristiti i Crnoj Gori.

Osim toga, predmet razgovora bili su i propisi kojim se bliže definiše uloga regulatora u postupku sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i razmjena informacija na polju normativnog uređenja ulaganja i deponovanja sredstava tehničkih rezervi društava za osiguranje.

Obavještenje: Usvojene nove Smjernice o analizi rizika pranja novca i finansiranja terorizma u osiguranju

Obavještavaju se društva za osiguranje, kao i društva za zastupanje, odnosno posredovanje u osiguranju, koja se bave poslovima životnog osiguranja, a koja su obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, da je Savjet Agencije za nadzor osiguranja, na 287. sjednici od 22. 11. 2019. godine, donio nove Smjernice o analizi rizika pranja novca i finansiranja terorizma u osiguranju.

Stupanjem na snagu ovih smjernica prestaju da važe Smjernice o analizi rizika pranja novca i i finansiranja terorizma u društvima za osiguranje, od 28. 05. 2015. godine.

Nove smjernice možete preuzeti OVDJE.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti ovdje.

Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije u rubrici Stručni ispit - zastupnici i posrednici.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti sekretaru komisije Sandi Senić na broj tel.: 020/513-502.

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja izradila je nacrt novih Smjernica o analizi rizika pranja novca i finansiranja terorizma u osiguranju

Agencija za nadzor osiguranja izradila je nacrt novih Smjernica o analizi rizika pranja novca i finansiranja terorizma u osiguranju, u cilju usklađivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Službeni list Crne Gore" br. 44/​18 od 06. 07. 2018. godine), koji možete preuzeti OVDJE.

Eventualne komentare, predloge i/ili sugestije na priloženi nacrt akta možete dostaviti najkasnije do 7. novembra 2019. godine, na adresu: Ul. Moskovska 17A M/C1, Podgorica ili na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Održana 281. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

281. sjednica Savjeta ANO

    Savjet Agencije za nadzor osiguranja je, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta Uroš Andrijašević, utvrdio Plan rada i Finansijski plan Agencije za 2020. godinu.

     Plan rada Agencije za 2020. godinu sadrži pregled aktivnosti iz nadležnosti Agencije koje će prvenstveno biti usmjerene na nastavak započetih aktivnosti unaprjeđenja regulative za oblast osiguranja koje će se realizovati daljim usklađivanjem crnogorskog zakonodavstva sa pravnom regulativom Evropske unije, kao i na nadzorne aktivnosti koje će se realizovati kontinuiranim nadzorom i kontrolom poslovanja subjekata nadzora putem posrednih i neposrednih kontrola, uz kontinuirano unaprjeđenje metodologije nadzora. Glavni normativni zadaci Agencije u 2020. godini su aktivnosti u vezi sa implementacijom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju i učešćem u radu na novom Zakonu o osiguranju kojim će se definisati uvođenje novog regulatornog okvira Solventnost 2. 

      Ono što je novina u radu Agencije, tiče se rada na jačanju kulture osiguranja u Crnoj Gori, kroz implementaciju mjera i aktivnosti koje će u tom cilju prepoznati Komunikaciona strategija za jačanje kulture osiguranja u Crnoj Gori, čiju izradu je Agencija inicirala, i koja se sprovodi uz partnerstvo sa društvima za osiguranje i Udruženjem Nacionalni biro osiguravača.

     Finansijski plan Agencije se zasniva na procjeni resursa neophodnih za poslovanje u narednoj godini, koji omogućavaju efikasno izvršavanje zadataka, nadležnosti i poslova predviđenih Planom rada. Uticaj na Finansijski plan ima i rastući obim aktivnosti i povećani angažman u domenu evropske integracije i primjene složene legislative Evropske unije koja se u kontinuitetu mijenja, što rezultira promjenama u okruženju i novim izazovima  za cjelokupno tržište osiguranja. Planiranje rashoda Agencije je izvršeno uz dosljedno poštovanje principa efikasnog i efektivnog korišćenja svih resursa Agencije.

    U okviru finansijske funkcije, u sprovođenju procedura i donošenju odluka i rješenja, Agencija će poštovati principe ekonomičnosti, efikasnosti, efektivnosti, kao i usklađenosti sa primjenjivom regulativom i pravnim sistemom Crne Gore, a isključivo sa ciljem ostvarivanja funkcije koja joj je povjerena.

Plan rada i Finansijski plan će, shodno zakonskoj obavezi, biti dostavljeni Skupštini Crne Gore na usvajanje. 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

IMG 64103fcfc799562a947c57979a25bffa V

Delegacija Agencije za nadzor osiguranja, koju predvodi predsjednik Savjeta Uroš Andrijašević, boravi u Frankfurtu povodom učešća na prvom forumu EIOPA-e (Evropsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno penziono osiguranje) i supervizora osiguranja zemalja Zapadnog Balkana.


Tokom obraćanja učesnicima Foruma, Andrijašević je predstavio pokazatelje poslovanja na crnogorskom tržištu osiguranja, kao i ključne aktivnosti koje realizuje Agencija za nadzor osiguranja. Naglasio je da je tržište osiguranja u Crnoj Gori stabilno, sa rastom bruto fakturisane premije u iznosu od 10% u odnosu na uporedni period prošle godine, te da su sva društva koja posluju na crnogorskom tržištu solventna i likvidna. Andrijašević je posebno apostrofirao rad na Komunikacionoj strategiji za jačanje kulture osiguranja u Crnoj Gori, imajući u vidu da, kako je naglasio "zajednička kultura supervizije koja je jedan od prioriteta EIOPA-e, kad se radi o zemljama Zapadnog Balkana zahtijeva prije svega potrebu za jačanjem kulture osiguranja u ovim zemljama, kako bi se premija osiguranja po glavi stanovnika u zemljama regiona približila prosjeku EU". Andrijašević je, u ime Agencije za nadzor osiguranja, načelno inicirao osnivanje Zapadno-balkanske inicijative supervizora osigiranja, kao neformalne platforme za efikasniju i frekventniju razmjenu praktičnih iskustava u radu, naročito u procesu pripremnih aktivnosti za uvođenje novog regulatornog okvira Solventnost 2, koji će sve zemlje aspirantkinje za članstvo u EU biti u obavezi da primjenjuju od dana članstva.

 

Direktorica Agencije, Biljana Pantović, predstavila je vrste nadzora, kao i normativne aktivnosti u kojima učestvuje Agencija, naglasivši posebno inicijativnu i koordinativnu

IMG c43faaec8707835018d334386eb5092d Vulogu Agencije na izradi prve Kvantitativne studije uticaja, koja se sprovodi zajedno sa tržištem osiguranja u Crnoj Gori. Ova aktivnost je od strane učesnika Foruma ocijenjena kao veoma proaktivan korak u pripremi za implementaciju novog regulatornog okvira, koji druge zemlje Zapadnog Balkana takođe treba da preduzmu.


Delegacija nastavlja posjetu Frankfurtu učešćem na šestoj Globalnoj konferenciji supervizije osiguranja.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

20190723 132030

Susret Andrijašević – Braumiler 

Zajedničkim aktivnostima i saradnjom do kvalitetnijeg nadzora

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, Uroš Andrijašević, zajedno sa saradnicima, sastao se danas u Podgorici sa direktorom supervizije osiguranja austrijskog regulatora finansijskih usluga - FMA, Piterom Braumilerom.

 Tokom sastanka razmijenjene su informacije o rezultatima koje je sektor osiguranja ostvario u Crnoj Gori i Austriji u prethodnoj i dosadašnjem dijelu tekuće godine. S tim u vezi, pozdravljen je progres koji sektor osiguranja ostvaruje u obje zemlje, a naročito je ukazano na činjenicu da je bruto premija osiguranja za prvih šest mjeseci ove godine u Crnoj Gori veća za 13 procenata u odnosu na uporedni period prethodne godine.

 ‘’Veoma cijenimo spremnost austrijskog regulatora da pruži svu neophodnu podršku Agenciji za nadzor osiguranja, naročito u kompleksnom i zahtjevnom procesu prilagođavanja novom regulatornom okviru Solventnost 2, koji je naša zemlja u obavezi da primjenjuje danom članstva u EU. Osim toga, iskustva koja Agencija za nadzor osiguranja ima u dijelu zajedničkih kontrola poslovanja austrijskih društava u Crnoj Gori koje su sprovedene sa predstavnicima FMA, značajna su za efikasniji i sveobuhvatniji nadzor nad poslovanjem tržišta osiguranja. Drago nam je da je prihvaćena naša inicijativa za ponovnu zajedničku kontrolu subjekata nadzora, vjerovatno već u narednoj godini’’, istakao je Andrijašević.

 Tokom sastanka razgovarano je i o aktivnostima na sprovođenju prve Kvantitativne studije uticaja, koja će do kraja godine biti sprovedena u Crnoj Gori, zatim o brojnim normativnim aktivnostima kad je sektor osiguranja u pitanju, te posebno o pokazateljima poslovanja austrijskih osiguravajućih kompanija u Crnoj Gori, kao i rezultatima nadzora nad radom i poslovanjem tih kompanija.

Načelno je dogovoren rad na izmjenama i dopunama Memoranduma o razumijevanju, kao i brojnim drugim modalitetima saradnje, uključujući razmatranje programa privremene razmjene zaposlenih između dva regulatorna organa.

 

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještenje o organizovanju vanrednog ispitnog roka u julu mjesecu i o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije u rubrici Stručni ispit - zastupnici i posrednici.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti sekretaru komisije Zorki Marković na broj tel.: 020/513-502.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map