384. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

3841. Odluka o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje direktora/ice Agencije za nadzor osiguranja;

2. Izvještaj o informacionoj bezbijednosti u Agenciji za nadzor osiguranja;

3. Priručnik za sprovođenje kontrole sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma;

4. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o sadržaju izvještaja i drugih obavještenja i podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja;

5. Rješenje o ispravci greške - Tedo Djekanović - Lovćen osiguranje;

6. Rješenje o davanju odobrenja za izbor spoljnjeg revizora – BDO Wiener Städtische životno osiguranje;

7. Rješenje o davanju odobrenja za izbor spoljnjeg revizora Deloitte - Sava osiguranje;

8. Rješenje o davanju odobrenja za izbor spoljnjeg revizora Crowe MNE - Uniqa životno osiguranje;

9. Rješenje o davanju odobrenja za izbor spoljnjeg revizora Crowe MNE - Uniqa neživotno osiguranje;

10. Konačan odgovor po prigovoru advokata Save M. Dragića ;

11. Konačan odgovor po prigovoru Dijane Grdinić Pavićević;

12. Konačan odgovor po prigovoru „GLUŠICA“ D.O.O.;

13. Konačan odgovor po prigovoru Pavla Boškovića;

14. Konačan odgovor po prigovoru Valentine Bošković;

15. Konačan odgovor po prigovoru Viktora Rovenskyi;

16. Konačan odgovor po prigovoru Kristijana Dapčevića;

17. Rješenje o izricanju mjere nadzora „Grawe neživotno osiguranje” AD Podgorica 1;

18. Rješenje o izricanju mjere nadzora „Grawe neživotno osiguranje” AD Podgorica 2;

383. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 28. aprila 2023. godine održao 383.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, razmatrano i usvojeno sljedeće:

383

1. Odluka o donošenju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajima i Izvještajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Agencije za nadzor osiguranja za 2022. godinu;

2. Mišljenje u vezi sa organizacijom ključnih funkcija u društvu za osiguranje;

3. Odluka o imenovanju predavača za obuku i polaganje ispita iz predmeta Finansijska matematika u okviru stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara;

4. Odluka o imenovanju predavača za obuku i polaganje ispita iz predmeta Aktuarska matematika II u okviru stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara;

5. Odluka o imenovanju predavača za obuku i polaganje ispita iz predmeta Vjerovatnoća i matematička statistika u okviru stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara;

6. Odluka o imenovanju predavača za obuku i polaganje ispita iz predmeta Neživotno osiguranje u okviru stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara;

7. Konačan odgovor po prigovoru Dževada Purišića;

8. Konačan odgovor po prigovoru Bosiljke Jaramaz;

9. Konačan odgovor po prigovoru Vaska Veličkovića;

10. Konačan odgovor po prigovoru Pavela Koroliova;

11. Konačan odgovor po prigovoru Zorana Miladinovića.

382. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 12. aprila 2023. godine održao 382.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, razmatrano i usvojeno sljedeće:

382

1. Odluka o usvajanju Izvještaja o postupanju u upravnim stvarima u 2022. godini;

2. Procedura o izmjeni Procedure o rokovima, načinu rada i  postupanju po  prigovorima osiguranika i drugih lica;

3. Zaključak o postupanju društva za osiguranje “Uniqa neživotno osiguranje” AD Podgorica po tački 4 Mjere upozorenja broj 02-315/9-22 od 14. 09. 2022. godine;

4. Rješenje o davanju saglasnosti za imenovanje Ivana Lera za izvršnog direktora u društvu za osiguranje „Grawe neživotno osiguranje“ AD Podgorica;

5. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Grawe neživotno osiguranje“ AD Podgorica za izbor spoljnjeg revizora;

6. Izvještaj o realizaciji Operativnog plana rada Agencije za nadzor osiguranja za prvi kvartal 2023. godine;

7. Izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki i jednostavnih nabavki za prvi kvartal 2023. godine;

8. Konačan odgovor po prigovoru Novke Lalošević;

9. Konačan odgovor po prigovoru Teodore Ogurlić;

381. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 30. mart 2023. godine održao 381.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, razmatrano i usvojeno sljedeće:

3811.  Analiza tržišta IVQ 2022. godine ;

2.  Zapisnik o redovnoj kvartalnoj posrednoj kontroli IVQ 2022. godine ;

3.  Odluka o utvrđivanju finansijskih iskaza Agencije za nadzor osiguranja za 2022. godinu;

4.  Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta Agencije za nadzor osiguranja za 2022. godinu;

5.  Odluka o izmjenama Plana javnih nabavki;

6.  Dopuna Plana jednostavnih nabavki za 2023. godinu;

7.  Zaključak o postupanju društva za posredovanje u osiguranju „Finansije24“ DOO Podgorica po nalogu iz stava 1 Rješenja o uslovnom oduzimanju dozvole broj 03-532/7-22 od 14. 02. 2023. godine;

8.  Odluka o imenovanju predavača za obuku i polaganje ispita iz predmeta Ekonomija u okviru stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara;

380. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 16. mart 2023. godine održao 380.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

380

1. Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o sadržaju izvještaja i drugih obavještenja i podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja

2. Odluka o određivanju Dana Agencije za nadzor osiguranja;

3. Pravilnik o dodjeli godišnje nagrade Agencije za nadzor osiguranja;

4. Izmjene i dopune Operativnog plana rada za 2023. godinu;

5. Zaključak o postupanju društva za osiguranje „Grawe neživotno osiguranje“ AD Podgorica po tačkama 1 st 1 i 2 Mjere upozorenja broj 02-536/14-22 od 26. 12. 2022. godine;

6. Zaključak o postupanju društva za osiguranje „Grawe neživotno osiguranje“ AD Podgorica po tački 2 mjere upozorenja  02-536/15-22 od 26. 12. 2022. godine;

7. Izvještaj o javnim nabavkama za Q4 2022;

8. Konačan odgovor po prigovoru GLAVNOG GRADA PODGORICA – Tržnice i pijace d.o.o.;

9. Konačan odgovor po prigovoru Predraga Delića;

10. Konačan odgovor po prigovoru Jelene Brajković;

11. Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja/zastupanja i posredovanja u osiguranju (Marija Pavićević, Milena Vuković, Ružica Krstonijević, Aleksandra Durković, Haris Galagija);

12. Saglasnost na način i rok plaćanja naknade za obuku i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara;

13. Rješenje o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta.

379. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 02. mart 2023. godine održao 379.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

379

1. Pravilnik o sistemu upravljanja u društvima za osiguranje;

2. Rješenje o ukidanju dozvole za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju društvu za posredovanje u osiguranju „Bonus Broker“ DOO Podgorica;

3. Zaključak o postupanju društva za osiguranje “Uniqa neživotno osiguranje” AD Podgorica po tačkama 1, 2, 3, 5 i 6 Mjere upozorenja broj 02-315/9-22 od 14. 09. 2022. godine;

4. Zaključak o postupanju društva za osiguranje „Grawe neživotno osiguranje“ AD Podgorica po tačkama 2 i 3 Mjere upozorenja broj 02-536/16-22 od 26. 12. 2022. godine;

5. Konačan odgovor po prigovoru Nevene Kopitović;

6. Konačan odgovor po prigovoru Meri Kreže Ostojić;

7. Konačan odgovor po prigovoru Irfana Beganovića;

8. Analiza tržišta osiguranja za januar 2023. godine;

9. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za stručni ispit za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara;

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map