ANO vijesti

Saopštenje: Savjet Agencije za nadzor osiguranja je, na danas održanoj 295. sjednici, donio niz mjera i preporuka društvima za osiguranje u vezi sa postupanjem u uslovima epidemije zarazne bolesti Covid 19

Na osnovu procjene o mogućim negativnim efektima epidemije zarazne bolesti Covid 19 na poslovanje crnogorskih društava za osiguranje, njihovu solventnost, kapitalnu adekvatnost i likvidnost, Agencija je donijela strogu preporuku osiguravajućim društvima da dobit ostvarenu u 2019. godini, kao i akumuliranu dobit iz prethodnog perioda ne raspodjeljuju za isplatu dividendi akcionarima, već da je prioritetno usmjere ka očuvanju i jačanju sopstvene kapitalne pozicije. Agencija će nastaviti intenzivno praćenje uticaja pandemije i epidemije na stabilnost, pravilnost i zakonitost poslovanja subjekata nadzora, na osnovu čega će prilagođavati svoje regulatorne zahtjeve, procedure i djelovanje u cilju zaštite javnog interesa i očuvanja stabilnosti tržišta osiguranja.

Savjet Agencije je, takođe, usvojio i niz preporuka društvima za osiguranje sa ciljem obezbjeđivanja fleksibilnijeg pristupa prema korisnicima osiguranja, u uslovima brojnih ograničenja zbog epidemije zarazne bolesti Covid 19.

S druge strane, usvojen je i niz odluka kojima Agencija, kao regulatorni organ za oblast osiguranja, produžava određene rokove i saglasnosti, kako bi subjektima nadzora, u okolnostima epidemije, omogućila jednostavnije procedure i ekstenzivnije rokove, i to:

 1. Odluku o odlaganju održavanja redovnog majskog ispitnog roka u 2020. godini, za stručni ispit za obavljanje poslova zastupanja odnosno posredovanja u osiguranju;
 2. Odluku o produženju roka za dostavu izjašnjenja subjektima nadzora u vezi sa podnijetim prigovorima osiguranika i trećih oštećenih lica;
 3. Odluku o produženju perioda važenja saglasnosti date za imenovanje u odbor direktora ili za izvršnog direktora društva za osiguranje;

Na pomenutoj sjednici je takođe usvojen i Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja.

OBAVJEŠTENJE KORISNICIMA I POTENCIJALNIM KORISNICIMA USLUGA OSIGURANJA

U vezi sa epidemijom novog koronavirusa koja je proglašena u Crnoj Gori Odlukom NKT od 26.03.2020. godine, Agencija za nadzor osiguranja obavještava sva lica koja imaju određena prava po osnovu zaključenog ugovora o osiguranju da je potrebno da, prilikom eventualnog ostvarivanja prava iz tog ugovora, obrate pažnju na uslove osiguranja pod kojima je taj ugovor zaključen, posebno u pogledu mogućeg isključenja obaveze osiguravača po osnovu pandemije (pandemija koronavirusa proglašena 11. marta 2020. od strane Svjetske zdravstvene organizacije) ili epidemije (epidemija koronavirusa proglašena u Crnoj Gori odlukom NKT od 26.03.2020.).

Istovremeno, potrebno je da o istom vode računa i lica koja zaključuju ugovor o osiguranju, zbog mogućeg uticaja na eventualno ostvarivanje prava iz tog ugovora.

Saopštenje: u vezi sa statusom ugovora o osiguranju koji su zaključeni kao kolateral za ugovore o kreditu, a povodom Odluke CBCG o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem („Sl. list CG“ br. 19/20)

Kod kredita koji budu stavljeni pod moratorijum, a koji su obezbijeđeni pojedinačnim i grupnim polisama osiguranja, ne dolazi do srazmjernog produženja važenja osiguranja po automatizmu.

Naime, kako je ugovor o osiguranju različit pravni posao od ugovora o kreditu, osiguravači će nastaviti  da pružaju pokriće po zaključenim ugovorima o osiguranju i u periodu važenja moratorijuma. Stoga preporučujemo svim licima koja imaju obavezu plaćanja premije u vezi sa odobrenim kreditom, da kontaktiraju društvo za osiguranje sa kojim je zaključen ugovor o osiguranju, kako bi obezbijedili kontinuitet u pokriću. 

Kako obaveza plaćanja po ugovoru o kreditu koji je stavljen pod moratorijum, shodno Odluci CBCG, traje 90 dana po isteku formalno zaključenog ugovora, to je za nastavak osiguravajućeg pokrića potrebno da se blagovremeno prije isteka važećeg ugovora, ugovarač osiguranja obrati društvu za osiguranje i podnese odgovarajući zahtjev. Društva za osiguranje imaju utvrđen set dokumentacije koju je potrebno priložiti za potrebe adekvatnog preuzimanja rizika u cilju zaključenja ugovora o osiguranju.

Zavisno od vrste osiguranja, osiguravač može produžiti postojeći ugovor ili zaključiti novi.

Aneksiranje ugovora odnosno zaključenje novog podrazumijevaće i plaćanje odgovarajuće premije.

Napominjemo da obaveza plaćanja premije prvenstveno leži na ugovaraču osiguranja, pa za slučajeve gdje je ugovarač osiguranja banka, napominjemo da je neophodna adekvatna komunikacija banke – ugovarača osiguranja sa korisnicima kredita – osiguranim licima, kako ne bi došlo do prekida pokrića usljed neplaćanja premije.  Za polise koje ističu dok su na snazi mjere NKT, ugovaraču osiguranja je omogućeno da elektronskim putem (putem e-maila)  komunicira sa osiguravajućim društvom i na taj način obezbijedi produženo pokriće.

Takođe, imajući u vidu aktuelnu situaciju, od društava za osiguranje se očekuje da pokažu određeni nivo fleksibilnosti, naravno, vodeći računa o likvidnosti, pa ovim putem pozivamo sva lica koja su korisnici kredita i osigurani su po nekom osnovu, da ne dolaze u prostorije društava za osiguranje, već da  kontaktiraju društva za osiguranje telefonski ili putem emaila kako bi dogovorili način i dinamiku plaćanja, kako po sada  važećem ugovoru, tako i po eventualno zaključenom aneksu ili novom ugovoru o osiguranju.

Saopštenje: susret rukovodstava crnogorskog i supervizora osiguranja sjeverne makedonije

Susret ANO ASO

Frekventnijom komunikacijom i razmjenom informacija i iskustava, zajednički rješavati izazove koje su pred tržištem osiguranja Crne Gore i Sjeverne Makedonije u procesu prelaska na regulatorni režim Solventnost 2, zaključak je sastanka rukovodstava agencija za nadzor osiguranja Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, Uroš Andrijašević i direktorica Agencije, Biljana Pantović, sastali su se u Podgorici sa dr Krste Šajnoskim, predsjednikom Savjeta eksperata Agencije za superviziju osiguranja Sjeverne Makedonije i članovima Savjeta.

Tokom sastanka razmijenjene su informacije o pokazateljima poslovanja tržišta osiguranja dvije države, kao i nadzorne aktivnosti koje za cilj imaju održanje stabilnosti tržišta, kao i zaštitu interesa osiguranika i korisnika osiguranja. S tim u vezi, posebno su analizirane aktivnosti na prelasku na regulatorni režim Solventnost 2 koji je na snazi u Evropskoj uniji, a koji će svaka zemlja aspirantkinja za članstvo u EU morati da primjenjuje najkasnije danom članstva u Uniji. Izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju koje će uskoro biti usvojene u Skupštini Crne Gore, naša zemlja će već uvesti određene elemente novog regulatornog režima, kao proaktivan i pravovremen korak u prilagođavanju zahtjevima članstva u EU po pitanju regulacije i funkcionisanja tržišta osiguranja.

Osim toga, tokom sastanka je dogovoreno održavanje zajedničke sjednice upravljačkih struktura dvije agencije do kraja prve polovine tekuće godine, kako bi se na najvišem upravljačkom, ali i stručnom nivou, razmijenile informacije i iskustva od obostranog interesa.

Poseban predmet interesovanja rukovodstva regulatora Sjeverne Makedonije bile su aktivnosti Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore na uvođenju novog softverskog rješenja za izvještavanje, koji će značajno unaprijediti i učiniti preciznijim sistem izvještavanja subjekata nadzora prema Agenciji kao regulatornom organu.

Saopštenje: zajedničkim aktivnostima do većeg broja ovlašćenih aktuara

Sastanak ANO CAD 3.3

"Agencija za nadzor osiguranja će podržati inicijative Crnogorskog aktuarskog društva, usmjerene ka edukaciji aktuara i popularizaciji ovog veoma interesantnog i atraktivnog zanimanja, koje je od posebne važnosti za čitav sistem osiguranja’’, istakao je predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Uroš Andrijašević tokom susreta sa predstavnicima Crnogorskog aktuarskog društva.

Sastanku su, u ime Agencije za nadzor osiguranja prisustvovale i Biljana Pantović, direktorica Agencije, kao i Ivana Vuletić, glavna ovlašćena aktuarka, dok su Crnogorsko aktuarsko društvo predstavljale Lea Obradović, predsjednica i Biljana Radulović, članica.

Tokom sastanka razmatrane su načelne ideje i mogućnosti za formalnu edukaciju i usavršavanje aktuarskog kadra prije svega u cilju dobijanja statusa ovlašćenog aktuara (kojih je u Crnoj Gori trenutno 24), s čim u vezi je dogovorena izrada analize sa mogućim načinima polaganja ispita, u skladu sa standardima Međunarodnog udruženja aktuara.

Osim toga, dogovorene su i zajedničke aktivnosti na organizaciji seminara i konferencija, koji će imati za cilj dalje usavršavanje ovlašćenih aktuara i generisanje dodatnog interesovanja za buduće ovlašćene aktuare.

Saopštenje: nastavljen trend rasta premije osiguranja i u 2020. godini

Sjednica Savjeta ANO 28. 02

Savjet Agencije za nadzor osiguranja održao je danas 292. sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, Uroš Andrijašević, na kojoj su, između ostalog, usvojeni:

• Operativni plan ANO za 2020. godinu;

• Mišljenje u vezi sa rješavanjem prigovora od strane društava za osiguranje;

• Mišljenje o načinu postupanja po članu 12 Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju;

• Mišljenje u vezi sa postupanjem društva za osiguranje prilikom obrade odštetnih zahtjeva po Evropskom izvještaju o nezgodi.

Na osnovu preliminarnih podataka dostavljenih Agenciji za nadzor osiguranja od strane društava za osiguranje, društva su tokom januara 2020. godine fakturisala ukupnu bruto premiju u iznosu od 9,2 miliona eura, što predstavlja rast od 24,8% (za 1,8 miliona eura više) u odnosu na januar 2019. godine.

Premija neživotnog osiguranja ostvarila je rast za 25,8% (za 1,7 miliona eura), dok je premija životnog osiguranja ostvarila rast za 17,5% (za 168.000 eura više) u odnosu na januar 2019. godine.

Najzastupljenija vrsta osiguranja na crnogorskom tržištu je osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila sa učešćem od 26,9% u ukupnoj bruto premiji (2,5 miliona eura). Najviši nominalni rast tokom januara ostvaren je u vrsti ‘’Ostala osiguranja imovine’’ za 558.000 eura (35,3% više), zatim slijedi rast u vrsti ‘’Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila’’ za 396.000 eura (18,9% više), i u vrsti ‘’Osiguranje vazduhoplova’’ za 245.000 eura više u odnosu na januar 2019. godine. Sva društva za osiguranje su tokom januara 2020. godine ostvarila rast premije u odnosu na isti period prošle godine.

Pojedinačno učešće društava za osiguranje u premiji neživotnih osiguranja za januar 2020. godine:

 1. Lovćen osiguranje AD 45,1%
 2. Uniqa neživotno osiguranje AD 15,7%
 3. Sava osiguranje AD 15,2%
 4. Generali osiguranje Montenegro AD 14%
 5. Swiss osiguranje AD 10%

Pojedinačno učešće društava za osiguranje u premiji životnih osiguranja za januar 2020. godine:

 1. Lovćen životna osiguranja AD 31,2%
 2. Wiener Städtische životno osiguranje AD 28,5%
 3. Grawe osiguranje AD 27,6%
 4. Uniqa životno osiguranje AD 12,7%

Saopštenje: Bruto fakturisana premija za 2019. godinu na rekordnom nivou – 94,8 miliona eura

Uros Andrijasevic predsjednik Savjeta ANO

Na osnovu preliminarnih podataka dostavljenih Agenciji za nadzor osiguranja od strane društava za osiguranje, društva su tokom 2019. godine fakturisala ukupnu bruto premiju u iznosu od 94,8 miliona eura, što predstavlja rast od 9,1% (za 7,9 miliona eura više) u odnosu na 2018. godinu.

Premija neživotnog osiguranja ostvarila je rast za 8,4% (za 6 miliona eura), dok je premija životnog osiguranja ostvarila rast za 12,5% (za 1,9 miliona eura više) u odnosu na 2018. godinu.

Najzastupljenija vrsta osiguranja na crnogorskom tržištu je osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila sa učešćem od 40,1% u ukupnoj bruto premiji (38 miliona eura). Najviši nominalni rast na godišnjem nivou ostvaren je u vrsti ‘’Osiguranje života’’ i to za 1,7 miliona eura (12,9%), zatim slijedi rast u vrsti ‘’Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila’’ za 1,3 miliona eura (3,5%), i u vrsti ‘’Ostala osiguranja imovine’’ za 1,2 miliona eura (17,4%) više u odnosu na 2018. godinu. Sva društva za osiguranje su tokom 2019. godine ostvarila rast premije u odnosu na 2018. godinu.

Pojedinačno učešće društava za osiguranje u premiji neživotnih osiguranja za 2019. godinu:

1. Lovćen osiguranje AD 42,7%

2. Sava osiguranje AD 17,7%

3. Uniqa neživotno osiguranje AD 15,9%

4. Generali osiguranje Montenegro AD 15,2%

5. Swiss osiguranje AD 8,5%

Pojedinačno učešće društava za osiguranje u premiji životnih osiguranja za 2019. godinu:

1. Grawe osiguranje AD 41,3%

2. Wiener Städtische životno osiguranje AD 27%

3. Lovćen životna osiguranja AD 20,5%

4. Uniqa životno osiguranje AD 11,2%

“Kao što smo više puta tokom prethodne godine najavljivali na osnovu projekcija, prognoza i aktivnosti Agencije i tržišta, tokom 2019. godine ostvarena je rekordna bruto fakturisana premija osiguranja, u iznosu od gotovo 95 miliona eura. Siguran sam da građani i privreda sve bolje razumiju osiguranje, prednosti i pogodnosti koje ono nudi. Bez obzira na ostvareni rast, koji je značajno iznad prognoziranog, još snažnije i aktivnije nastavljamo sa nadzornim i drugim aktivnostima u ovoj godini, sve u cilju zaštite interesa osiguranika i korisnika osiguranja i daljeg razvoja tržišta.

Takođe, aktivnostima koje smo pokrenuli na jačanju kulture osiguranja u Crnoj Gori, u partnerstvu sa Udruženjem osiguravača i tržištem, doprinijećemo dodatnom snaženju svijesti sveukupne javnosti o osiguranju.

Naročito smo zadovoljni rastom premije i učešća životnog osiguranja u ukupnoj premiji, a po prvi put otkako Agencija za nadzor osiguranja postoji, vrsta Osiguranje života na godišnjem nivou zabilježila je najveći nominalni rast, kad su sve vrste osiguranja u pitanju”, istakao je Uroš Andrijašević, Predsjednik Savjeta.

Saopštenje: Agencija za nadzor osiguranja izabrala je najboljeg zaposlenog za 2019. godinu

Natasa BB

Nataša Backović Blečić najbolja zaposlena u ANO za 2019. godinu

Nataša Backović Blečić, glavna kontrolorka u Sektoru za regulativu, licenciranje i opšte poslove, proglašena je za najbolju zaposlenu u Agenciji za nadzor osiguranja za 2019. godinu, po izboru zaposlenih i članova menadžmenta u ANO.

Nakon dva sprovedena kruga izbora, gdje su ocjenjivane kategorije stručnost, pouzdanost i odgovornost, komunikacija i odnos sa kolegama na poslu, te radna etika, Nataša Backović Blečić je imala najveći zbir ocjena od strane zaposlenih i članova menadžmenta ANO.

Priznanje za najboljeg zaposlenog uručio je predsjednik Savjeta, Uroš Andrijašević.

SAOPŠTENjE sa 289. sjednice Savjeta ANO

REKORDNA GODINA ZA SEKTOR OSIGURANJA

Za 11 mjeseci 2019. godine bruto fakturisana premija veća od premije za čitavu 2018. godinu

 

289 sjednica Saveta dec19Savjet Agencije za nadzor osiguranja održao je danas 289. sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, Uroš Andrijašević.

Savjet je, između ostalog, donio Odluku o visini redovnog doprinosa Garantnom fondu za 2020. godinu, koji su društva za osiguranje koja obavljaju poslove obaveznih osiguranja u saobraćaju dužna da uplate Udruženju Nacionalni biro osiguravača. Redovni doprinos je utvrđen u iznosu od:

- 4,06% od bruto fakturisane premije u 2019. godini za obavezno osiguranje putnika u javnom saobraćaju od posljedica nesrećnog slučaja; osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i osiguranje vlasnika, odnosno korisnika plovnih objekata od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima;

- 0,406% od bruto fakturisane premije u 2019. godini za osiguranje vlasnika, odnosno korisnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.

Na osnovu preliminarnih podataka dostavljenih Agenciji za nadzor osiguranja od strane društava za osiguranje, društva su za 11 mjeseci tekuće godine fakturisala ukupnu bruto premiju u iznosu od 86,9 miliona eura, što predstavlja rast od 9,5%, ili 7,5 miliona eura više u odnosu na isti period prošle godine. Time je, već za 11 mjeseci tekuće godine, ostvarena veća premija od cjelokupne premije za 2018. godinu.

Najviši nominalni rast je, po prvi put, ostvarila vrsta Osiguranje života, i to za 1,6 miliona eura, što je 13,5% više u odnosu na 11 mjeseci prethodne godine.

Pojedinačno učešće društava za osiguranje u premiji neživotnih osiguranja za 11 mjeseci 2019. godine:

Lovćen osiguranje AD 42,7%Sava osiguranje AD 17,7%Generali osiguranje Montenegro AD 15,6%Uniqa neživotno osiguranje AD 15,5%Swiss osiguranje AD 8,5%

Pojedinačno učešće društava za osiguranje u premiji životnih osiguranja za 11 mjeseci 2019. godine:

Grawe osiguranje AD 40%Wiener Städtische životno osiguranje AD 27,1%Lovćen životna osiguranja AD 21,6%Uniqa životno osiguranje AD 11,4%

Napomena:
Kompletan preliminarni izvještaj o premiji osiguranja za 11 mjeseci 2019. godine dostupan je na veb sajtu Agencije za nadzor osiguranja (Izvještaji).

Obavještenje: Uskoro crnogorska verzija popularne društvene igre "Manje rizika, više zabave"

vvo 1Delegacija Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore (ANO) i Udruženja Nacionalni biro osiguravača Crne Gore (NBO) koju je predvodio predsjednik Savjeta Agencije Uroš Andrijašević, boravila je u Beču u posjeti Austrijskom udruženju osiguravača (VVO).
U delegaciji su takođe bili i Biljana Pantović, direktorica ANO, Nataša Backović Blečić, glavna kontrolorka u ANO, Nela Belević, predsjednica Skupštine NBO, i Boris Šaban, izvršni direktor NBO.

Tokom prvog dijela posjete održan je sastanak sa rukovodstvom Austrijskog udruženja osiguravača, na kome su prezentovani austrijski model osiguranja motornih vozila, koji je jedan od najnaprednijih u Evropi, sa svega 0,01% neosiguranih vozila u toj zemlji, kao i aktivnosti austrijskog udruženja na finansijskom opismenjavanju stanovništva, prije svega kad je osiguranje u pitanju. S tim u vezi, na zahtjev crnogorske delegacije dobijena je licenca za izradu crnogorske verzije društvene igre "Manje rizika, više zabave", koja je postigla veliki uspjeh u Austriji, imajući u vidu rezultate testova o poznavanju osnova finansija koji su rađeni prije i nakon osmišljavanja društvene igre. Izrada crnogorske verzije ove igre biće jedna od početnih aktivnosti u implementaciji Komunikacione strategije za jačanje kulture osiguranja u Crnoj Gori.

U drugom dijelu posjete, održan je okrugli sto sa predstavnicima uprava austrijskih drušava za osiguranje čije ćerke kompanije posluju na crnogorskom tržištu osiguranja (Grawe, Wiener städtische i Uniqa).
Na sastanku je razgovarano o strategijama ovih kompanija za dalje poslovanje na crnogorskom tržištu, kao i aktivnostima na prilagođavanju novom regulatornom okviru Solventnost 2 na koji će Crna Gora preći nakon ulaska u Evropsku uniju.

AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA

*******

Društvena igra "Manje rizika, više zabave"vvo 2

U cilju finansijske edukacije mladih, prije svega djece, od strane Austrijskog udruženja osiguravača osmišljena je društvena igra "Manje rizika, više zabave" ("Less Risk, More Fun"), koja je dodijeljena osnovnim i srednjim školama u Austriji. Namijenjena je djeci od 12 na više godina. Kroz igru, na lak i zabavan način djeca se uče procjeni rizičnih situacija i finansijskoj pismenosti. Primjerima iz svakodnevnog života nastoji se probuditi svijest o zaštiti zdravlja i imovine.

Osim toga, kroz ovu igru djeca i mladi stiču znanje o važnosti smanjenja i prenošenja rizika, u procesu planiranja sigurne budućnosti.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map