utorak, maj 22, 2018
   
Text Size
Login

Pretraga

Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (“Sl.list Crne Gore”, br. 33/14 od 04. 08. 2014, u daljem tekstu: ZSPNFT), Agencija za nadzor osiguranje (u daljem tekstu: Agencija) navedena je kao jedna od institucija koja, pored nadležnosti propisanih zakonim iz oblasti osiguranja, ima i određene nadležnosti u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

U sklopu toga, a shodno obavezi propisanoj članom 7 stav 3 ZSPNFT, Savjet Agencije je 28. maja 2015. godine usvojio Smjernice o analizi rizika od sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: Smjernice), kojima se:

- društvima za osiguranje koja imaju dozvolu izdatu od Agencije za obavljanje poslova životnog osiguranja;

- filijalama stranih osiguravajućih društava koja imaju dozvolu izdatu od Agencije za obavljanje poslova životnog osiguranja;

- društvima za posredovanje i društvima za zastupanje u osiguranju koja imaju dozvolu izdatu od Agencije za obavljanje poslova posredovanja odnosno zastupanja u osiguranju u dijelu koji se odnosi na životno osiguranje, daju opšta uputstva o načinu sačinjavanja internih procedura i akata, koje treba da omoguće svođenje ovog rizika na najmanju mjeru.

Pored ovih Smjernica, obveznici treba da se pridržavaju opštih obaveza propisanih ZSPNFT, kao što su obaveza vođenja registara podataka o klijentima, praćenje i analiza transakcija tokom ugovornog odnosa sa klijentom, izvještavanje o transakcijama iznad zakonski utvrđenih limita, sumnjivim transakcijama, a po indikatorima razrađenim u skladu sa naznakama datim u Smjernicama Agencije, kao i obaveza imenovanja lica koje će biti zaduženo za izvještavanje prema Upravi po ovim pitanjima i obaveza edukacije zaposlenih, sa ciljem upoznavanja sa ovim rizicima i načinima suzbijanja koje društvo primjenjuje.


Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni i nadzorni organ, osnovan po Zakonu o osiguranju (“Sl.list Crne Gore”,br. 78/06 i 19/07), u čijoj je nadležnosti vršenje nadzora nad poslovanjem društava za osiguranje, posredovanje, zastupanje i vršenje drugih usluga u osiguranju, kao i fizičkih lica – zastupnika i posrednika u osiguranju.


 

 

Flayer2_antikorupcija-1

 Na ovoj stranici možete naći pregled relevantne regulative iz ove oblasti, koja se odnosi na oblast osiguranja, kao i linkove na web strane važnijih domaćih i stranih institucija, koje se bave sprječavanjem pranja novca i finansiranja terorizma.

 


INSTITUCIJE

 

REGULATIVA

DOKUMENTApranje_novca_bann

ANO ANKETA

Da li imate povjerenja u crnogorsko tržište osiguranja?

ano_izvjestavanje_baner
Pristup informacijama
bann misljenja ANO
bann tablice mortaliteta
Plan-integriteta-bann
Putni nalozi-bann

ANO Kontakt

Ul. Moskovska 17A M/C1,
81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503

Radno vrijeme: 07 - 15 časova

e-mail: agencija@ano.co.me

Banner lokacija
f_izvjestaji

Izvjestaj 2016 bann

 

registri2

regulativa2

obrasci2

Prigovor obrasci

Login Form